Ariennir y rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd gan NatWest a'i chyflwyno gan Brifysgol De Cymru gyda'r nod o gau'r bwlch rhwng y rhywiau ar fusnesau a arweinir gan fenywod yng Nghymru a chefnogi sylfaenwyr benywaidd newydd!
 
I gofrestru yn y rhaglen hon a ariennir yn llawn dylech:
  • Adnabod fel menywod,
  • Wedi'i leoli'n ddaearyddol yng Nghymru,
  • Cael syniad busnes/llawrydd y byddech yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth i ddechrau arni,
  • Cael eich ystyried yn 'rhag-gychwyn' ar adeg cofrestru (h.y. wedi troi drosodd llai na £1,000 hyd yn hyn)
 
Os ydych ar ôl dechrau efallai y byddwch yn dal i gofrestru i gael mynediad i'n dosbarthiadau meistr agored a sesiynau rhwydweithio misol y Ganolfan Entrepreneuriaeth Menywod, fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth ar gyfer sesiynau hyfforddi a datblygu personol a ariennir i fenywod sy'n cael eu hystyried yn rhai cyn-cychwyn ar adeg cofrestru.
 
Llenwch ein ffurflen gofrestru isod erbyn 15 Mawrth i gael mynediad i'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd.
* indicates required

Bydd gwybodaeth a roddwch yn cael ei chadw yn unol â GDPR, Deddf Diogelu Data 2018, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a'n Datganiad Preifatrwydd personol sydd ar gael ar ein gwefan. Rwy'n deall, os wyf wedi nodi fy mod wedi nodi fy mod yn fyfyriwr mewn sefydliad partner sy'n hyrwyddo'r rhaglen hon, neu'n raddedig, y bydd fy ymgysylltiad yn cael ei rannu â'r sefydliad Menter a/neu Swyddfa Alumni i'w galluogi i gynnig cymorth pellach. Rwy'n deall y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â'r cyllidwr (NatWest) at ddibenion monitro a gwerthuso effaith yn unig.